Términos e Condicións

XENERALIDADES

As presentes Condicións Xerais de Uso, Condicións de Venda e Política de Privacidade regulan o uso do sitio web www.carabuñas.gal (en diante “o Sitio web”), da que VEIGAS DE SABUGUEIRO, S.L. (de agora en diante A EMPRESA) con CIF B32.332.827 e domicilio en Lugar de Saguñedo, s/n,32650, en Vilar de Santos, Ourense, é titular.

A través do seu sitio www.carabuñas.gal, A EMPRESA proporciona información acerca dos seus produtos e ofrece a posibilidade da súa adquisición. Debido ao contido e a finalidade do Sitio web, as persoas que queiran beneficiarse dos seus servizos deben contar coa condición de “Cliente”, a cal adquire completando o formulario de rexistro e seguindo os pasos que A EMPRESA posteriormente comunica a través de email. A condición de Cliente supón a adhesión ás Condicións de Uso da versión publicada no momento en que se acceda ao Sitio web.

En calquera caso, existen páxinas do Sitio web accesibles a persoas físicas ou xurídicas que non cheguen a rexistrarse nin inicien unha compra de produto (en diante, “Usuarios”). Neste sentido, os Usuarios que accedan a estas partes do Sitio web aceptan quedar sometidos aos termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida que iso lles poida ser de aplicación.

A EMPRESA quere facer saber aos seus Clientes e Usuarios que se dirixe exclusivamente a un público maior de 16 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é o comprendido por Península, Baleares e Illas Canarias (En diante, o “Territorio”). A EMPRESA non realiza envíos de pedidos ao estranxeiro (salvo Portugal) nin, polo momento, a Ceuta e Melilla. Se un usuario estivese interesado en recibir algún artigo fose do Territorio debería contactar coa EMPRESA a través do formulario ou enviando un correo a tienda@carabuñas.gal ou tienda@carabunhas.com, estudariamos a súa solicitude e informariámoslle respecto diso.

CONTACTO: Para calquera tipo de dúbida, consulta ou suxestión, pode enviarnos os seus comentarios por email a: info@carabuñas.gal ou info@carabunhas.com

INFORMACIÓN SOBRE PRODUTO

As descricións dos produtos expostos no Sitio web realízanse en base á información proporcionada pola EMPRESA: VEIGAS DE SABUGUEIRO, S.L.. No entanto, a información dada sobre cada produto, así como as fotografías ou vídeos relativos aos mesmos e os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na páxina web da EMPRESA, son expostos en www.carabuñas.gal e son marca rexistrada da EMPRESA.

PREZOS
Todos os prezos dos produtos que se indican a través da páxina web inclúen o IVE e os demais impostos que puidese corresponder. No entanto, estes prezos non inclúen os gastos correspondentes ao envío dos produtos, que se detallan aparte e deben ser aceptados polo Cliente.

DISPOÑIBILIDADE
A EMPRESA informa o Cliente que o número de unidades dispoñibles mantense actualizado coas existencias en almacén e a dispoñibilidade polos nosos provedores. En ningún caso A EMPRESA porá á venda de forma intencionada máis unidades das que dispoña.

A EMPRESA fará todo o posible por compracer a todos os seus Clientes na demanda dos produtos. Con todo, en ocasións, e debido a causas dificilmente controlables pola EMPRESA como erros humanos ou incidencias nos sistemas informáticos, é posible que a cantidade finalmente servida difira do pedido realizado.

Para o suposto en que o produto non estea dispoñible despois de realizarse o pedido, o Cliente será informado por email da anulación total ou parcial deste. A anulación parcial do pedido debido a falta de dispoñibilidade non dá dereito á anulación da totalidade do pedido. Se por mor desta anulación o cliente quere devolver o produto entregado deberá seguir o estipulado no apartado “Devolución”.

PAGO
O Cliente comprométese a pagar no momento que realiza o pedido. Ao prezo inicial que figure no sitio web para cada un dos produtos ofrecidos sumaránselle as tarifas correspondentes aos gastos de envío pertinentes. En calquera caso, ditas tarifas serán comunicadas previamente ao Cliente antes de formalizar a propia compra.

O ticket ou comprobante de compra que corresponde ao pedido de compra estará dispoñible e poderase visualizar en www.carabuñas.gal na sección “A miña conta”, “Pedidos”.

O Cliente deberá abonar o importe correspondente ao seu pedido mediante pago a través de cartón de crédito ou de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón e/ou outros cartóns análogos), pago a través da plataforma de Paypal. O cartón coa que se faga o pago deberá ter como entidade financeira emisora a un banco ou caixa de aforros español. O pago con cartón realízase a través de Ceca Bank cos seus protocolos de seguridade.

O Cliente deberá notificar á EMPRESA calquera cargo indebido ou fraudulento no cartón utilizado para as compras, mediante email ou vía telefónica, no menor prazo de tempo posible para que A EMPRESA poida realizar as xestións oportunas.

SEGURIDADE
A EMPRESA conta coas máximas medidas de seguridade comercialmente dispoñibles no sector. Ademais, o proceso de pago funciona sobre un servidor seguro utilizando o protocolo SSL (Secure Socket Layer). O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información transmítese cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que só sexa inteligible para o computador do Cliente e o do Sitio web. Desta forma, ao utilizar o protocolo SSL garántese:

Que o Cliente está a comunicar os seus datos ao centro servidor da EMPRESA e non a calquera outro que tentase facerse pasar por este.
Que entre o Cliente e o centro servidor da EMPRESA os datos transmítense cifrados, evitando a súa posible lectura ou manipulación por terceiros.

FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS
Unha vez formalizado o pedido, é dicir, coa aceptación das Condicións de Uso e a confirmación do proceso de compra, A EMPRESA enviará sempre un *email ao CLIENTE confirmando os detalles da compra realizada.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS
A EMPRESA aceptará cancelacións de pedidos cando se soliciten antes do envío do mesmo. Para realizar a cancelación debes solicitalo mediante o formulario de “Contacto” ou enviando un e-mail a tienda@carabuñas.gal ou tienda@carabunhas.com.

PRAZOS, LUGAR DE ENTREGA E EXTRAVÍOS

I. Entrega do produto
A EMPRESA comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o Cliente sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendida dentro do Territorio (excepto Ceuta e Melilla). Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao Cliente que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual.

A EMPRESA non será responsable polos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo Cliente no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.

A EMPRESA informa o Cliente que é posible que un mesmo pedido divídase en varias entregas.

2. Prazo de Entrega
Os envíos realizarémolos a través dunha empresa de mensaxería. O pedido realizado polo Cliente seralle entregado nun prazo máximo de 10 días laborables desde que A EMPRESA haxa confirmación do pedido. Aínda que o prazo de entrega habitual da EMPRESA adoita oscilar entre os 3 e os 6 días, desde a finalización do pedido.

Estes prazos son medios, e por tanto unha estimación. Por iso, é posible que varíen por razóns loxísticas ou de forza maior. En casos de atrasos nas entregas, A EMPRESA informará os seus clientes en canto teña coñecemento deles.

Cada entrega considérase efectuada a partir do momento no cal a empresa de transportes pon o produto a disposición do Cliente, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola compañía de transportes.

No caso de atrasos na entrega dos pedidos imputables á EMPRESA, o Cliente poderá anular o seu pedido de acordo co procedemento descrito no Apartado “5. Procedemento de devolución”. Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que o pedido fose posto a disposición do Cliente por parte da compañía de transporte dentro do prazo acordado e non puidese ser entregado por causa achacable ao Cliente.
Os gastos de envío pode consultalos no apartado envío da nosa web.
Unha vez que o pedido salga dos nosos almacéns, enviaráselle un email notificando que o seu pedido foi aceptado e está a ser enviado.

Por motivos de seguridade, A EMPRESA non enviará ningún pedido a apartados de correos, nin aceptará ningún pedido cando non sexa posible identificar ao destinatario do pedido e a súa dirección.

3. Datos de Entrega, Entregas non realizadas e Extravío
Se no momento da entrega o Cliente atópase ausente, o transportista deixará un comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega. A EMPRESA contrata, como parte do servizo de entrega de mensaxería, a realización dunha serie de accións de seguimento, encamiñadas a garantir que a entrega se produce.
Se pasados 7 días hábiles tras a saída a repartición do pedido non se concertou a entrega, o Cliente deberá porse en contacto coa EMPRESA. No caso de que o Cliente non proceda así, pasados 10 días hábiles desde a saída a repartición do pedido este será devolto aos nosos almacéns e o Cliente deberá facerse cargo dos gastos de envío e de retorno a orixe da mercadoría, así como dos posibles gastos de xestión asociados.
Se o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, o noso transportista iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos de resposta dos nosos transportistas adoitan oscilar entre unha e tres semanas.

4. Dilixencia na entrega
O Cliente deberá comprobar o bo estado do paquete ante o transportista que, por conta da EMPRESA, realice a entrega do produto solicitado, indicando no albarán de entrega calquera anomalía que puidese detectar na embalaxe. Se, posteriormente, unha vez revisado o produto, o Cliente detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera dano causado neste polo envío, este comprométese a comunicalo á EMPRESA vía email ao correo tienda@carabuñas.gal ou tienda@carabunhas.com, no menor prazo de tempo posible, antes das seguintes 24 horas desde a entrega. A partir dese momento non se atenderán incidencias por ese tipo (unicamente en produtos en mal estado).

5. Procedemento de devolución
Todos os produtos comprados na EMPRESA poderán ser devoltos e reembolsados, sempre que o Cliente comunique á EMPRESA a súa intención de devolver o/o produto/s adquirido/s dentro dun prazo máximo de até 14 días laborables contados desde a data de entrega e que se cumpran o resto das condicións establecidas neste apartado.

A EMPRESA só aceptará devolucións que cumpran os seguintes requisitos:
O produto debe estar no mesmo estado en que se entregou e deberá conservar a súa embalaxe e etiquetaxe orixinal.
O envío debe facerse usando a mesma caixa en que foi recibido para protexer o produto. Para o suposto que non poida facerse coa caixa coa que se entregou, o Cliente deberá devolvelo nunha caixa protectora co fin de que o produto chegue ao almacén da EMPRESA coas máximas garantías posibles.
Debe incluírse unha copia do albarán de entrega dentro do paquete, onde ademais márquense os produtos devoltos e o motivo da devolución.

Co obxectivo de facilitar aos Clientes o proceso de devolución e poder facer un correcto seguimento da mesma, A EMPRESA establece como único procedemento de devolución o establecido pola EMPRESA. Se o motivo da devolución é imputable á EMPRESA (o produto está en mal estado, aberto, non é o que ti pediras, etc.), o importe da devolución será reembolsado. Se o motivo é outro (os produtos servíronse correctamente pero non son do teu agrado), o custo dos gastos de devolución serán a cargo do cliente.

Para proceder cunha devolución, débense seguir os seguintes pasos:

Informar antes de 7 días naturais desde a súa recepción que o produto quere ser devolto. A información poderá realizarse vía correo a tienda@carabuñas.gal ou tienda@carabunhas.com ou mediante o formulario de “contacto”.
A EMPRESA informará o cliente da dirección á que debe enviar o produto.
O cliente debe envialo mediante unha empresa de mensaxería da súa elección. A devolución deberá pagala o cliente.
Informar da empresa de mensaxería utilizada, data e hora da devolución.

6. Reembolsos ao CLIENTE
A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo do servizo de devolución.

Unicamente no caso de que o produto entregado estea en mal estado, aberto ou sexa incorrecto, A EMPRESA reembolsará tamén ao Cliente os gastos de envío correspondentes.

As devolucións e as anulacións parciais darán lugar a reembolsos parciais.
A EMPRESA xestionará a orde de devolución baixo o mesmo sistema que se utilizou para o pago nun prazo de 3 días desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto. A aplicación da devolución na conta ou cartón do Cliente dependerá do cartón e da entidade emisora. O prazo de aplicación será de até 7 días para os cartóns de débito e de até 30 días para os cartóns de crédito.

GARANTÍA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS
A EMPRESA actúa en calidade de fabricante e distribuidor que garanten que os produtos que se presentan á venda no www.carabuñas.gal están en perfecto estado, cumpren coa normativa vixente en custións de calidade.

Para calquera reclamación, está deberá ser formulada polo Cliente en cuestión, nos 7 días seguintes á entrega dos produtos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A EMPRESA ostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina Web e, en especial, con carácter enunciativo pero non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logotipos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen na Web.

Advírtese a Clientes e Usuarios de que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial.
Así mesmo, e sen prexuízo do anterior, o contido desta Web tamén ten a consideración de programa informático, e por tanto, resúltalle tamén de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.

Queda expresamente prohibida a reprodución total ou parcial desta Web, nin de calquera dos seus contidos, sen o permiso expreso e por escrito da EMPRESA.

Así mesmo queda totalmente prohibida a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/ou calquera outra acción que comporte unha infracción da normativa vixente española e/ou internacionais en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, así como o uso dos contidos da Web se non é coa previa autorización expresa e por escrito da EMPRESA.

A EMPRESA informa que non concede licenza ou autorización implícita algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre calquera outro dereito ou propiedade relacionado, directa ou indirectamente, cos contidos incluídos na Web.

Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

ACCESO E ESTANCIA NA WEB. OS NOSOS CONTIDOS
Os Clientes e Usuarios son integramente responsables da súa conduta, ao acceder á información da Web, mentres naveguen na mesma, así como despois de acceder.

Como consecuencia do anterior, os Clientes e Usuarios son os únicos responsables ante A EMPRESA e terceiros de:

As consecuencias que se poidan derivar dunha utilización, con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao presente documento, de calquera contido da Web, elaborado ou non pola EMPRESA, publicado ou non baixo o seu nome de forma oficial.
Así como das consecuencias que se poidan derivar da utilización contraria ao contido do presente documento e lesiva dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir o normal goce por outros Usuarios.

A EMPRESA resérvase o dereito a actualizar os contidos cando o estime conveniente, así como a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de maneira temporal ou definitiva, así como denegar o acceso á Web a Clientes e Usuarios que faga un mal uso dos contidos e/ou incumpran calquera das condicións que aparecen no presente documento.

A EMPRESA INFORMA QUE NON GARANTE:
Que o acceso á Web e/ou á Web de ligazón sexa ininterrompido ou libre de erro.
Que o contido ou software ao que os Clientes e Usuarios accedan a través da Web ou da Web de ligazón non conteña erro algún, virus informático ou outros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no seu sistema ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático ou cause outro tipo de dano.
O aproveitamento que da información ou contido desta Web ou Webs de ligazón que os Clientes e Usuarios puidesen realizar para os seus propósitos persoais.

A información contida nesta páxina Web debe ser considerada polos Clientes e Usuarios como divulgativa e orientadora, tanto con relación á súa finalidade como aos seus efectos.

A NOSA RESPONSABILIDADE
A EMPRESA non asume responsabilidade algunha derivada, a título enunciativo pero non limitativo:

Da utilización que os Clientes ou Usuarios poidan facer dos materiais desta Web ou webs de ligazón, xa sexan prohibidos ou permitidos, en infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de contidos da Web ou de terceiros.
Dos eventuais danos e prexuízos aos Clientes ou Usuarios causados por un funcionamento normal ou anormal das ferramentas de procura, da organización ou a localización dos contidos e/ou acceso á Web e, en xeral, dos erros ou problemas que se xeren no desenvolvemento ou instrumentación dos elementos técnicos que a Web ou un programa facilite ao Usuario.
Dos contidos daquelas páxinas ás que os Clientes ou Usuarios poidan acceder desde ligazóns incluídas na Web, xa sexan autorizados ou non.
Dos actos ou omisións de terceiros, con independencia de que estes terceiros puidesen estar unidos á EMPRESA mediante vía contractual.
Do acceso de menores de idade aos contidos incluídos na Web, sendo responsabilidade dos seus proxenitores ou titores exercer un control adecuado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control do uso de Internet co obxecto de evitar o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores, así como o envío de datos persoais sen a previa autorización dos seus proxenitores ou titores.
Das comunicacións ou diálogos no transcurso dos debates, foros, chats e comunidades virtuais que se organicen a través da contorna á Web e/ou webs de ligazón, nin responderá, por tanto, dos eventuais danos e prexuízos que sufran os Clientes ou Usuarios particulares e/ou colectivos a consecuencia das devanditas comunicacións e/ou diálogos.

A EMPRESA non será responsable en ningún caso cando se produzan:

Erros ou atrasos no acceso ao Sitio web por parte do Cliente á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas de caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe da EMPRESA.
Fallos ou incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas, de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
Dos erros ou danos producidos ao sitio web por un uso do servizo ineficiente e de mala fe por parte do Cliente.
Da non operatividade ou problemas na dirección de email facilitada polo Cliente para o envío da confirmación do pedido.
En todo caso, A EMPRESA comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao Cliente para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.
Así mesmo, A EMPRESA ten dereito a realizar durante intervalos temporais definidos, campañas promocionais para promover o rexistro de novos membros no seu servizo. A EMPRESA resérvase o dereito de modificar as condicións de aplicación das promocións, prorrogalas comunicándoo debidamente, ou proceder á exclusión de calquera dos participantes da promoción no suposto de detectar calquera anomalía, abuso ou comportamento pouco ético na participación dos mesmos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os Clientes e Usuarios comprométense a navegar pola páxina web e a utilizar o contido de boa fe.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que a cumplimentación de calquera formulario existente en Sitio web www.carabuñas.gal ou a remisión dun correo electrónico a calquera das nosas caixas de correos implica a aceptación desta política de privacidade, así como a autorización á EMPRESA para que trate os datos persoais que nos facilite, que serán incorporado ao ficheiro, titularidade da EMPRESA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Os datos dos Clientes serán utilizados para o envío a través de email das vendas que realice A EMPRESA e para a entrega das compras.

Pola mera visita á Web, os Usuarios non facilitan información persoal algunha nin queda obrigado a facilitala.

A EMPRESA comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins indicados.

A EMPRESA presume que os datos foron introducidos polo seu titular ou por persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos.

Corresponde aos Clientes a actualización dos seus propios datos. En calquera momento, o Cliente terá o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todos os seus datos persoais incluídos nos distintos formularios de alta. Para modificar ou actualizar os seus datos persoais o Cliente deberá acceder a www.carabuñas.gal, ao apartado “A miña Conta”. Para cancelar a túa conta escribe un correo desde o e-mail da túa conta a info@carabuñas.gal ou info@carabunhas.com co asunto “Cancelar conta”.

Por tanto, o Cliente é responsable da veracidade dos datos e A EMPRESA non será responsable da súa *inexactitud dos datos persoais dos Clientes. Conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos, A EMPRESA adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos facilitados polos Clientes e, ademais, instalou todos os medios e medidas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e extracción dos mesmos.

NULIDADE
No caso de que calquera cláusula das presentes Condicións de Uso sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes Condicións de Uso.

A EMPRESA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte da EMPRESA ou prescrición da acción que en cada caso corresponda.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO
A EMPRESA resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración do Sitio web, así como as presentes Condicións Xerais. Por iso, A EMPRESA recomenda ao Cliente lelas atentamente cada vez que acceda ao Sitio web.

Clientes e Usuarios sempre disporán destas Condicións de Uso nun sitio visible, libremente accesible para cantas consultas queira realizar. En calquera caso, a aceptación das Condicións de Uso será un paso previo e indispensable á adquisición de calquera produto dispoñible a través do Sitio web.

LEI APLICABLE E ARBITRAXE
As presentes Condicións de Uso réxense pola lexislación española aplicable na materia. Para resolver calquera controversia ou conflito que se derive das presentes Condicións de Uso, as partes sométense á xurisdición dos tribunais da cidade de Ourense,España, salvo que a lei impoña outra xurisdición.

  • Envío gratis Lotes 'Como na casa' / 'Bebo na casa'
  • Regala un Lote Gourmet
  • Enviamos a onde nos indiques